Begär offert

Fyll i fälten nedan


Bli uppringd

Fyll i ditt telefonnummer

Socialmål

Socialmål – hjälp i mål rörande tvångsvård

I ärenden rörande socialmål har samtliga rätt till ett biträde vars uppgift blir att tillvarata och förmedla ens intressen och rättigheter. Advokaten eller juristen som valts ska vidare finnas med under hela processens gång för att stötta, ge råd och föra talan åt den vederbörande.

För socialmål erbjuder jag min hjälp som biträde i samtliga mål rörande tvångsvård enligt LVM, LVU samt LPT med både stor erfarenhet liksom specialistkompetens inom området. Är Du orolig för att Ditt barn ska bli omhändertaget? Anser Du att tvångsomhändertagandet p.g.a. Ditt eller en närståendes missbruk är obefogat? Eller har Du frågor rörande LPT? Då hjälper jag Dig mer än gärna och ser till så att ärendet reds ut med rättvis utgång.

LVU (1990:52) ”Lagen med speciella bestämmelser om vård av unga.”

Då det förekommer misstankar om att ett barn på något vis skulle fara illa och därav behöva professionell hjälp eller stöd så kan socialnämnden eller socialstyrelsen ansöka om tvångsvård med stöd av LVU. Skulle tvångsomhändertagandet bli verklighet så kommer barnet att vidare placeras i ett s.k. HVB-hem. I somliga fall kan också vård på plats i hemmet bli aktuellt.

LVM (1988:870) ”Lag om vård av missbrukare i vissa fall.”

I lagen om vård av missbrukare beskrivs hur socialtjänsten under specifika förhållanden har rätt till att med omedelbar verkan omhänderta en person vars missbruk utgör en allvarlig fara för individen själv eller personer i dennes omgivning. Vid ett omhändertagande likt detta inleds en lägre process vilkets mål är att placera den personen på ett behandlingshem under en tillfällig period.

LPT (1991:1128) ”Lagen om psykiatrisk tvångsvård.”

Lagen om psykiatrisk tvångsvård ligger till grund för all eventuell tvångsvård av personer med psykiska sjukdomar här i Sverige. För att det över huvud taget ska bli tal om tvångsvård krävs det dock att individen ifråga lider av någon uttalad form av psykisk störning av allvarligare grad och att denna vidare också visat prov på behovet av psykiatrisk vård.

 

Vikten av rätt juridisk hjälp vid socialmål

Ärenden angående tvångsvård och omhändertaganden är speciella och laddade på många sätt och här sätts verkligen en advokats kunskaper och färdigheter på prov. Det är känsliga frågor som tas upp, tuffa beslut som måste fattas och många olika aspekter att ta hänsyn till för att i slutändan kunna nå fram till bästa möjliga avgörande. Det är inte bara kunskaperna rörande de juridiska frågorna som avgör utan också rutinen och förmågan i att snabbt sätta sig in i en klients situation och förstå det unika i varje specifikt fall. Som erfaren advokat är jag oerhört noggrann med att alltid hålla mig lyhörd mina klienters behov och finnas dem nära tillhands för att kunna bistå med det stöd och den hjälp de behöver för att ta sig igenom processen.